SPAIN

C/ Aragó, 217 Principal 2
08007 Barcelona, SPAIN
Tel. Spain: (+34) 931 597 266
kaptiva@kaptivasports.com

USA

14085 NW 8th Street
Sunrise, FL 33325 U.S.A.
Tel. USA: (+1) 954 652 2100
kaptiva@kaptivasports.com